Witamy na stronie Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Jasło, obejmującą swym zasięgiem terytorialnym miasto Jasło.
MOPS realizuje zadania mające na celu udzielanie różnego rodzaju wsparcia osobom lub rodzinom, w tym m.in. w formie pomocy finansowej, rzeczowej, poradnictwa specjalistycznego, itp.

Główne zadania Ośrodka wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
MOPS jest instytucją realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto Ośrodek realizuje inne zadania wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z instytucjami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz Kościołem katolickim i związkami wyznaniowymi, prowadzącymi działalność w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego.