Aktualności

05.12.2017

Informacja

W dniu 28.11.2017r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miasto Jasło/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle a Województwem Podkarpackim/Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie projektu „Akademia Pełni Życia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60+, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła. Do udziału w projekcie preferowane będą osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 29 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej oraz kulturalnej poprzez utworzenie 29 miejsc opieki oraz świadczenie usług w nowo utworzonym Dziennym Domu Pomocy w Jaśle do 31.12.2019r.

Formy wsparcia w ramach projektu to:

a) Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
b) Zajęcia zwiekszajace sprawność fizyczną;
c) Wyjazdy do placówek kulturalnych;
d) Terapia zajęciowa która obejmie m.in: artterapię (zaj. plastyczne, decoupage, papieroplastyka, origami), muzykoterapię, chorepoterapię, zaj. krawieckie, kulinarne;
e) Psychoterapia;
f) Prelekcje w zakresie racjonalnego trybu życia;
g) Zajęcia rekreacyjno – towarzyskie;
h) Praca socjalna.

Ponadto na czas uczestnictwa w formach wsparcia uczestnikom projektu zapewnione będą 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych, (w tym obiad ) oraz dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się dowóz z miejsca zamieszkania do i z Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych.

Projekt „Akademia Pełni Życia” wyłoniony w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

powrót