Jasielska Karta Dużej Rodziny

Od maja w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle (ul. Floriańska 8 a), można składać wnioski o przyznanie Jasielskiej Karty Dużej Rodziny, czyli dokumentu, dzięki któremu rodziny wielodzietne z terenu miasta mogą liczyć na ulgi i zwolnienia w miejskich instytucjach. Karta została wprowadzona na terenie miasta Jasła w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych. 

Jasielską Kartę Dużej Rodziny może otrzymać rodzina spełniająca łącznie następujące warunki: na utrzymaniu rodziców/opiekunów lub rodziny zastępczej pozostaje troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku; rodzina zameldowana jest w Jaśle; rodzina mieszka pod wspólnym adresem w Jaśle.

Wnioski o wydanie karty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (13) 443 70 07.

Wymagane dokumenty: 
1) kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość - dotyczy rodzica i opiekuna 
(należy przedłożyć do wglądu oryginał);
2) zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki -dotyczy dzieci powyżej 18 roku; 
3) oryginały, odpisy lub kserokopie, w szczególności następujących dokumentów:
a) postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem – dotyczy opiekuna prawnego;
b) orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
c) postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej - dotyczy dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej;
d) zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej pieczy zastępczej – dotyczy osób, 
o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej;
e)inne dokumenty na żądanie MOPS. 

Podstawowe cele programu to promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku; wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się w tych rodzinach dzieci oraz przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Jasła. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle pod numerami telefonów: (13) 44-37-016

Wniosek o wydanie Jasielskiej Karty Dużej Rodziny
Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla użytkowników Jasielskiej Karty Dużej Rodziny