Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznana matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jeżeli dziecko urodziło się, zostało objęte opieką prawną lub przysposobione po 31 grudnia 2012 roku warunkiem przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł. na osobę. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego są na chwilę obecną dochody za 2011r.

UWAGA! Kryterium dochodowe nie dotyczy dzieci urodzonych, objętych opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobionych przed 1 stycznia 2013r.

WYMAGANE DOKUMENTY

WSZYSCY WNIOSKODAWCY:
• Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi.
• Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
• Akt urodzenia dziecka(-ci) (oryginał +kopia).
• Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość obojga rodziców,
• Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.

WNIOSKODAWCY, KTÓRYCH DZIECI URODZIŁY SIĘ PO 31 GRUDNIA 2012 ROKU LUB KTÓRZY PRZYSPOSOBILI DZIECKO PO TEJ DACIE DODATKOWO DO WNIOSKU MUSZĄ DOŁĄCZYĆ (w zależności od sytuacji):
• Zaświadczenie Urzędu Skarbowego (oryginał) lub oświadczenie o dochodzie za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy każdego pełnoletniego członka rodziny.
• Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów p zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
• Oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
• Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oryginał).
• Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia).
• Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał).
• Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
o uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2012 rok,
o utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - zaświadczenie i PIT 11 za 2011 z PUP,
o utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2012 rok,
o utrata zatrudnienia z umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2012 rok,
o utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2012 rok wystawiony przez ten organ,
o wyrejestrowanie działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2012 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
o utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA -zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2012 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),

o Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2012 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2012 roku (PIT 11) Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2012 roku. 
• Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2012 lub 2013r. uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

UWAGA !!! WNIOSKODAWCY, KTÓRZY OBJĘLI DZIECKO OPIEKĄ PRAWNĄ OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU SKŁADAJĄC WNIOSEK DOKUMENTUJĄ JEDYNIE DOCHÓD DZIECKA.