Ogólne informacje o pomocy materialnej dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Jasło:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. wychowankom ośrodków – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4. słuchaczom kolegiów – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są:
• stypendium szkolne,
• zasiłek szkolny.