Ogólne informacje

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, przy ul. Floriańskiej 8a

Świadczenia rodzinne są przekazywane do wypłaty:

  1. w kasie Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle 22-go dnia każdego miesiąca,
  2. na rachunki bankowe 13-go dnia każdego miesiąca.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu
13 44-62-364 i 13 44-62-387