PAL Seniorzy - Pomoc społeczna

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społeczneuj przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje następujące formy pomocy:

1. świadczenia pieniężne:
• zasiłek stały,
• zasiłek okresowy,
• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

2. świadczenia niepieniężne:
• praca socjalna,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• poradnictwo specjalistyczne,
• interwencja kryzysowa,
• schronienie,
• posiłek,
• niezbędne ubranie,
• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzin-nych domach pomocy,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00zł zwanej ”kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
2) osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00zł zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej "kryterium dochodowym rodziny”.
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekra-czających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wy-sokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie go-spodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Aby otrzymać pomoc należy:
• złożyć wniosek u pracownika socjalnego lub w sekretariacie ośrodka wraz z wymaganą dokumentacją;
• zgłosić telefonicznie, listownie lub drogą elektroniczną osobę wymagającą wsparcia, ze wskazaniem adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego.
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

1. USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane są na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930).
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Odpłatność za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest na podstawie Uchwały Nr XXVII/207/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zasad wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Jasło z zakresu pomocy społecznej (Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 29.10.2005 r. Nr 122 poz. 1404). W 2016r. koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi: 15,80zł.

 

Lp.

% przekroczenia kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu wydatków w odniesieniu do ceny jednej godziny usługi, w %

 

Osoba samotna

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

1.

1-50

5

10

15

2.

51-100

10

15

30

3.

101-150

20

30

60

4.

151-200

40

60

80

5.

201-300

60

80

100

6.

powyżej 300

100

100

100


Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3, art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930). 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 ze zm.) określa rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi, warunki i tryb pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi. W 2016r. koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi: 18,00zł dla osób dorosłych i 24,00zł dla dzieci. 

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie

Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% do 132,5%

1,5

3,5

powyżej 132,5% do 165%

3

7

powyżej 165% do 187,5%

5

11

powyżej 187,5% do 220%

7

15

powyżej 220% do 237,5%

11

20

powyżej 237,5% do 255%

15

25

powyżej 255% do 265%

22,5

32,5

powyżej 265% do 275%

30

40

powyżej 275% do 282,5%

45

55

powyżej 282,5% do 290%

60

70

powyżej 290% do 310%

75

85

powyżej 310% do 330%

90

100

powyżej 330%

100

100


2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930), osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie;
7) osób uzależnionych od alkoholu.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:
• w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent mia-sta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
• w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i ogłasza w woje-wódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
• w regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930) obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1. mieszkaniec domu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli chód jest wyższy niż300% kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej , jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w pkt 1 i 2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą również wnosić osoby niewymienione powyżej.
 

3. ZASIŁKI STAŁE

Zasiłek stały przysługuje:
• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634,00zł;
• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 514,00zł

Przez osobę samotnie gospodarującą rozumiemy osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe. Przez rodzinę ustawodawca natomiast rozumie osoby spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Niezdolnością do pracy z tytułu wieku jest osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.1). Przez całkowitą niezdolność do pracy należy rozumieć całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje. Osoba pobierająca zasiłek stały nie posiadająca innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego jest obejmowana ubezpieczeniem zdrowotnym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, który odprowadza za nią składki do ZUS.

4. PRACA SOCJALNA

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, jak również na rzecz zapobiegania pogorszeniu się ich sytuacji. Celem pracy socjalnej jest umożliwienie, wspieranie lub wywołanie zmiany sposobu funkcjonowania osoby i rodziny oraz jej otoczenia, a także wzmacnianie potencjału osób i rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.

Praca socjalna prowadzona jest również ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

5. FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym . Realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.214r.). Program jest realizowany przez organizacje partnerskie wyłonione w drodze konkursu.

Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, przekazywanych bezpłatnie osobom najbardziej potrzebującym. Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) tj. kwoty 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 zł dla osoby w rodzinie. Osoby z terenu Miasta Jasła kierowane są do lokalnych organizacji partnerskich na podstawie skierowań wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.
 

6. WOLONTARIAT

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle realizowany jest program wolontarystyczny skierowany do rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Jest również skierowany do osób chcących świadczyć pomoc w formie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, kto działa świadomie na rzecz innych, przy czym świadomość ta rozumiana jest jako dobry stan psychiczny umożliwiający pozytywne działanie na rzecz własnego środowiska.

Seniorzy mogą również zgłaszać się jako wolontariusze dla rodzin mających problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Rekrutacją wolontariuszy zajmuje się koordynator wolontariatu, który udziela również pomocy wolontariuszom, wstępnie przygotowuje ich do wykonywania zadań, zapoznaje ze specyfiką pracy, informuje o prawach i obowiązkach, wprowadza do rodziny lub organizuje inne miejsce do pracy.

7. PORADNICTWO PRAWNE

Poradnictwo prawne świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo prawne odbywa się w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, ul. Floriańska 8a:
• wtorek od 1600 do 1800 - dla ofiar i sprawców przemocy oraz kompleksowa pomoc prawna w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu
• środa od 1120 do 1320 - dla mieszkańców miasta Jasła