PAL Seniorzy - Dodatki mieszkaniowe

1. Dodatek mieszkaniowy 

Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, mające na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

a) Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

Tytuł prawny do lokalu - dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

b) Kryterium dochodowe

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:
  • 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1 544,48zł
  • 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 103,20zł.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:
• świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
• dodatków dla sierot zupełnych
• jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
• dodatku z tytułu urodzenia dziecka
• pomocy w zakresie dożywiania
• zasiłków pielęgnacyjnych
• okresowych zasiłków z pomocy społecznej
• jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej
• dodatku mieszkaniowego
• zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w "Monitorze Polskim" na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.)

c) Kryterium powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zależności od ilości osób:

  • 1 osoba – max. 45,50 m ²
  • 2 osoby – max. 52,00 m²
  • 3 osoby – max. 58,50 m²
  • 4 osoby – max. 71,50 m²
  • 5 osób – max. 84,50 m²
  • 6 osób – max. 91,00 m²

Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od powyższych kryteriów oraz od wysokości wydatków poniesionych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

2. DODATEK ENERGETYCZNY


Skierowany jest do odbiorcy energii elektrycznej, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy oraz który jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego:
• 11,29 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
• 15,68 zł dla 2-4 osobowego gospodarstwa domowego
• 18,81 zł dla 5-osobowego i powyżej gospodarstwa domowego

Szczegółowe informacje można uzyskać:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul Kochanowskiego 3, pokój nr 5 telefon: 13 448-57-67 i 13 443-70-03, w godzinach od 730 do 1530.