Podmioty uprawnione do otrzymania pomocy społecznej

Adresatem świadczenia z pomocy społecznej jest zawsze człowiek – osoba fizyczna. Jednocześnie w unormowaniach stanowi się, że prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości nie są w stanie przezwyciężyć trudnej sytuacji, w jakiej się znalazły, jak również sprawienie pogrzebu osobom, którym nie ma, kto go sprawić. Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina składa się z osób spokrewnionych i nie spokrewnionych pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.