Podstawa prawna pomocy materialnej dla uczniów

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz 182 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267),
5. Uchwała Nr XXXVI/277/2005 Rady Miejskiej Jasła z dnia 11 kwietnia 2005r.
6. Uchwała Nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 sierpnia 2011r.