Projekt „Kreatywni i Samodzielni”

 

   
Dnia 20.02.2018r. w Klubie Integracji Społecznej odbyło się szkolenie w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminowania osób niepełnosprawnych.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez Koordynatora KIS. Jest to pierwsza forma wsparcia w projekcie w której brali udział uczestnicy/uczestniczki projektu.

Dnia 28.02.2018r. rozpoczęła swoją działalność kawiarenka Klubu Integracji Społecznej.
Tematyka pierwszego spotkania dotyczyła zapoznania uczestników projektu z pojęciem wolontariatu. Kwestie związane z wolontariatem zostały przedstawione przez zaproszoną do kawiarenki Koordynator sekcji ds. wolontariatu, która od 01.01.2018r. działa w strukturze MOPS w Jaśle. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.


Przyjęcie Regulaminu funkcjonowania i zasad uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej utworzonego w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 W dniu 19.01.2018r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wydał zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania i zasady uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej utworzonego w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1
Szczegółowe informacje dotyczące zmiany Regulaminu znajdują się w zarządzeniu.


Zarządzenie do pobrania

Zmiana regulaminu rekrutacji do projektu „Kreatywni i Samodzielni"
 

W dniu 15.01.2018r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wydał zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Kreatywni i Samodzielni RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 przyjętego Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle z dnia 03.01.2018r. Nr KO.021.1.2018

 Szczegółowe informacje dotyczące zmiany Regulaminu znajdują się w zarządzeniu.
Zarządzenie do pobrania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 01.01.2018r. rozpoczął realizację projektu „Kreatywni i Samodzielni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Projekt przewiduje 2 edycje:

1 edycja: 01.01.2018 – 31.12.2018

2 edycja: 01.01.2019 – 31.12.2019

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Poprawa funkcjonowania psychospołecznego i zmniejszenie barier w dostępie do rynku pracy /w tym poprawa zdolności do zatrudnienia/ 60 mieszkańców miasta Jasła zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. 24 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 36 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej realizujących kontrakty socjalne w wieku aktywności zawodowej poprzez aktywne formy zajęć grupowych, wsparcie indywidualne, działania pobudzające do aktywności społecznej i zawodowej (reintegracja zawodowai społeczna) realizowanew nowoutworzonym Klubie Integracji Społecznej.

ADRESACI I EDYCJI PROJEKTU:

30 osób (17 kobiet oraz 13 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujących się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym w wieku aktywności zawodowej (18-59/64) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła, tj.:

·         12 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo, którzy pozostają bez zatrudnienia

·         18 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla których bezrobocie nie jest jedynym podwodem udzielenia pomocy społecznej

 

OFERTA PROJEKTU:

Dla osób niepełnosprawnych biernych zawodowo przewidziano zajęcia zarówno w ramach reintegracji zawodowej jak i społecznej natomiast dla osób długotrwale bezrobotnych z II profilu w ramach reintegracji społecznej.

Formy wsparcia w ramach reintegracji zawodowej:

 1. indywidualne poradnictwo zawodowe,
 2. doradztwo zawodowe – opracowanie IPD,
 3. warsztaty grupowe w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy,
 4. warsztaty „ABC przedsiębiorczości”,
 5. kurs komputerowy,
 6. kwalifikacyjne kursy zawodowe
 7. 3 miesięczne staże zawodowe

 

Formy wsparcia w ramach reintegracji społecznej:

 1. indywidualna diagnoza osobowościowa,
 2. „ABC emocji” – grupowe zajęcia psychoedukacyjne rozwijania inteligencji emocjonalnej,
 3. zajęcia grup samopomocowych,
 4. „Nowy ja” – warsztaty z wizażu,
 5. Arteterapia sposobem na stres,
 6. warsztaty efektywnego gospodarowania czasem

Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach i stażach zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

1.       6 Uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem 

2.       6 Uczestników projektu będzie pracować (łącznie z pracą na własny rachunek)

3.       34 Uczestników projektu będzie aktywnie poszukiwać pracy

Ostateczna wartość projektu to 479 080,28zł; z tego kwota dofinansowania z UE: 405 354,18zł i wkład własny: 73 726,10zł.

W 2018r. kwota dofinansowania to 208 052,35zł, natomiast wkład własny 35 977,70zł, w 2019r. kwota dofinansowania to 197 301,83zł, a wkład własny 37 748,40zł. Wkład własny stanowić będą wynagrodzenie pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne w projekcie oraz wypłacane uczestnikom projektu zasiłki celowe i celowe specjalne.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

Rekrutację do pierwszej edycji projektu zaplanowano na styczeń 2018r.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do 22.01.2018r.

Formularze rekrutacyjne można składać u pracowników socjalnych MOPS w Jaśle, ul. Szkolna 25
Szczegółowe informacje: biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 310 tel. 13 4464328 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15: 00.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Kreatywni i Samodzielni” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 oraz Zarządzenie do pobrania

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich