Projekt „Kreatywni i Samodzielni”
W dniu 03.09.2018r. dziesięcioro uczestników Klubu Integracji Społecznej w Jaśle rozpoczęło trzymiesięczne staże zawodowe. Staże są kontynuacją ścieżki reintegracji zawodowej dla uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo wypracowanej na początku projektu podczas pracy z doradcami zawodowymi / Indywidualny Plan Działania/ i psychologiem. Staże zawodowe odbywają się w instytucjach i u pracodawców z terenu miasta Jasła. Realizacja staży obejmuje te same grupy zawodów, w ramach których uczestnicy ukończyli wcześniej kursy zawodowe tj. pomoc kuchenna, opiekunka dziecięca, grafik komputerowy i robotnik gospodarczy z uprawieniami w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji oraz sieci elektroenergetycznych do 1 kV. Podczas stażu ww. osoby otrzymują stypendia stażowe.

W dniu 23.08.2018 r. grupa 16 osób długotrwale bezrobotnych rozpoczęła cykl warsztatów z ABC emocji. W ramach warsztatów odbywają się zajęcia z psychologiem po 2 spotkania w miesiącu w okresie od sierpnia do listopada. Zakres tematyczny zajęć obejmuje: komunikację społeczną, asertywność, wzmocnienie własnej samooceny i poczucia wartości, naukę obierania celów i sposób ich realizacji, rozumienie swoich i cudzych uczuć, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych oraz naukę podejmowania decyzji.


W okresie od lipca do sierpnia uczestnicy/uczestniczki Klubu Integracji Społecznej w Jaśle odbywali kursy zawodowe tj. „Opiekunka dziecięca” od 24.07.2018r. do 24.08.2018r. w wymiarze 120 godzin dla 2 osób,

„Pomoc kuchenna” od 16.07.2018r. do 24.08.2018r. w wymiarze 120 godzin dla 3 osób

„Grafik komputerowy” od 16.07.2018r. do 20.08.2018r. w wymiarze 120 godzin dla 2 osób

oraz „Robotnik gospodarczy z uprawieniami w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji oraz sieci elektroenergetycznych do 1 kV” od 16.07.2018r. do 21.08.2018r. w wymiarze 120 godzin dla 3 osób.

Kursy obejmowały cześć teoretyczną, praktyczną i zakończone były państwowym egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs oraz zdobyli kwalifikacje zawodowe. Uczestnikom zostały wypłacone stypendia szkoleniowe. Ww. osoby zakwalifikowały się do kolejnego etapu ich ścieżki reintegracji zawodowej w projekcie jakim są staże zawodowe.

W miesiącach kwiecień – lipiec 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbywały się zajęcia „ Arteterapia – sposobem na stres”. Podczas zajęć uczestnicy aktywnie uczestniczyli w przygotowanych dla nich zadaniach. Przygotowywali prace artystyczne (rzeźby, witraże, decoupage itd.). Poprzez prowadzone zajęcia zwiększyli zarówno swoje umiejętności plastyczne jak i umiejętności interpersonalne. Zajęcia odbywały się trzy razy w miesiącu po 4 godziny. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz suchy prowiant na każdych zajęciach. Po zakończonych zajęciach uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.


Dnia 20 lipca 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie na temat ekonomii społecznej realizowanej przez Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach kawiarenki klubowej przy projekcie „Kreatywni i Samodzielni”. Uczestnicy spotkania pozyskali wiedzę na temat zakładania działalności w obszarze ekonomii społecznej. Uczestnicy bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i zadawali pytania prowadzącym. W przyszłości planowane są kolejne spotkania związane z tym tematem.


W dniach 28 – 29 czerwca 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się warsztaty z wizażu (grupa niepełnosprawnych biernych zawodowo). Na warsztatach poruszone zostały tematy związane z wizerunkiem oraz z umiejętnościami autoprezentacji. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zwiększyli również swoją wiedzę o takie zagadnienia jak analiza kolorystyczna, typ sylwetki, dobór fryzur, właściwy ubiór damski i męski (dress code), zasady savoir vivre na rozmowie kwalifikacyjnej i w miejscu pracy. Uczestniczy wykazali się dużą ambicją i kreatywnością na prowadzonych zajęciach i aktywnie uczestniczyli w zadaniach. Podczas zajęć każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały szkoleniowe, skorzystał z cateringu. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali opinię specjalisty oraz certyfikaty. W miesiącu listopadzie 2018r. ww. warsztaty zostaną przeprowadzone dla grupy uczestników długotrwale bezrobotnych.


07.06.2018 r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach kawiarenki klubowej odbyło się spotkanie z dietetykiem. Spotkanie poprowadziła Pani Anna Zwoleńska – dietetyk oraz doradca żywieniowy. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jaką dietę należy stosować w przypadku osób z cukrzycą, jakie produkty powinni używać w codziennej diecie. Dowiedzieli się również w jaki sposób mogą zastąpić niezdrowe przekąski, na bardziej zdrowsze odpowiedniki. Prowadząca spotkanie udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i było ono odpowiedzią na potrzeby uczestników Klubu.

30.05.2018 r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach kawiarenki klubowej odbyło się spotkanie na temat praw konsumenta. Spotkanie poprowadził Pan Piotr Klimek – Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Jaśle. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość pozyskania wiedzy w zakresie praw konsumenta, składania reklamacji, nowych przepisów dotyczących RODO. Dowiedzieli się również jak się zachować i gdzie się udać w momencie, gdy zawarli umowę przez telefon i chcą ją rozwiązać. Prowadzący spotkanie udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i było ono odpowiedzią na potrzeby uczestników Klubu.

W dniach od 15.05.2018r. do 18.05.2018r. 10 uczestników projektu tj. uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo brało udział w warsztatach efektywnego gospodarowania czasem. Podczas warsztatów uczestnicy zdobywali wiedzę oraz umiejętności w zakresie skutecznego gospodarowania czasem. Program zajęć obejmował następującą tematykę: psychologia zarządzania czasem, warunki operacyjności celów, sztuka planowania działań długoterminowych I krótkoterminowych, bariery utrudniające efektywne wykorzystywanie czasu w pracy, styl życia wspomagający zarządzanie sobą w czasie. Warsztaty odbywały się w siedzibie KIS przez 4 dni w wymiarze 4 h. Druga tura spotkań dla uczestników długotrwale bezrobotnych przewidziana jest na listopad-grudzień 2018r.
W dniach od 13.04.2018r. do 26.04.2018r. 10 uczestników/uczestniczek projektu niepełnosprawnych biernych zawodowo brało udział w kursie komputerowym. Ww. osoby nabyły w wyniku uczestnictwa w ww. formie wsparcia kompetencje w zakresie obsługi komputera oraz programów MS Word oraz MS Excel. Kurs odbywał się w siedzibie KIS w salach komputerowych przez 10 dni w wymiarze 5 h dziennie I zakończył się egzaminem wewnętrznym.

W dniach od 05.04.2018r. do 12.04.2018r. 9 uczestników projektu (4 kobiety oraz 5 mężczyzn) tj. uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo brało udział w warsztatach grupowych w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy, które prowadził doradca zawodowy. Spotkania dotyczyły: aktywnego poszukiwanie pracy, przygotowania CV oraz listu motywacyjnego, podstaw prawa pracy, poznania charakterystyki pracy i struktury organizacyjnej w zakładzie pracy, rozmowy kwalifikacyjnej, opanowania technik negocjacji i mediacji. Podczas zajęć uczestnicy skompletowali indywidualne teczki dokumentów aplikacyjnych. Warsztaty odbywały się w siedzibie KIS przez 6 dni w wymiarze 4 h.W dniach od 27 marca 2018r. do 4 kwietnia 2018r. odbyło się indywidualne doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania stanowiące ostatni etap fazy diagnostycznej w projekcie dla uczestników oraz uczestniczek niepełnosprawnych biernych zawodowo. Podczas trzygodzinnego spotkania z osobą doradca zawodowy
opracował dla niej IPD m.in. w oparciu o opinię psychologa, który przeprowadził wcześniej w projekcie Indywidualną Diagnozę Osobowościową oraz w oparciu o opinię doradcy który przeprowadził wcześniej w projekcie Indywidualne Poradnictwo Zawodowe.


27.03.2018 r. w Klubie Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle odbyło się w ramach kawiarenki klubowej uroczyste śniadanie wielkanocne. W trakcie spotkania uczestnicy rozmawiali o obyczajach świąt Wielkanocnych, opowiadali o sowich wspomnieniach związanych z tym okresem. Spotkanie przebiegło w miłej, przyjaznej i zabawnej atmosferze, co ma pozytywny wpływ na integrację i zawiązanie relacji koleżeńskich wśród uczestników Klubu Integracji Społecznej.
Kolejnym etapem diagnozy dla uczestników oraz uczestniczek niepełnosprawnych biernych zawodowo w projekcie było odbywające się w dniach 19-26 marzec 2018r. indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z badaniem preferencji i zainteresowań. Podczas dwóch dwugodzinnych spotkań doradca zawodowy omówił z uczestnikami i uczestniczkami projektu ich bieżącą sytuację zawodową, przebieg dotychczasowej kariery zawodowej, zainteresowania i oczekiwania związane z zawodem, zebrał informacje na temat ich predyspozycji zdrowotnych. Na podstawie zebranych informacji doradca zawodowy zaplanował wraz z uczestnikami oraz uczestniczkami projektu dalsze kroki postępowania i dokonał ustaleń jakie działania zrealizują oni/one po zakończeniu indywidualnego poradnictwa zawodowego.


W dniach od 12.03.2018r. do 30.03.2018r. uczestnicy oraz uczestniczki projektu (12 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 18 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy) brali udział w indywidualnej diagnozie osobowościowej, której głównym celem było ustalenie dalszej ścieżki ich udziału w projekcie. Podczas dwóch dwugodzinnych spotkań z psychologiem m.in zbadano potencjał osobowościowy uczestników/uczestniczek projektu, oceniono ich mocne oraz słabe strony osobowościowe, zdiagnozowano umiejętności psychospołeczne oraz dokonano wspólnego wartościowania celów życiowych.

 


15.03.2018 r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach kawiarenki klubowej odbył się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez pracownice Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaśle. Tematyka spotkania była odpowiedzią na potrzeby uczestników. Podczas spotkania panie pokazały na fantomach jak prawidłowo przeprowadzać czynności resuscytacyjne u osób nieprzytomnych, oraz jak wygląda pozycja bezpieczna, w której należy ułożyć osobę poszkodowaną. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość przećwiczyć omawiane czynności pod fachowym okiem prowadzących. Po pokazie i ćwiczeniach uczestnicy Klubu Integracji Społecznej zadawali prowadzącym szereg pytań dotyczących tego jak postępować w przypadku urazów, ukąszeń, oparzeń czy innych nieszczęśliwych wypadków. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Dnia 28.02.2018r. rozpoczęła swoją działalność kawiarenka Klubu Integracji Społecznej Tematyka pierwszego spotkania dotyczyła zapoznania uczestników projektu z pojęciem wolontariatu. Kwestie związane z wolontariatem zostały przedstawione przez zaproszoną do kawiarenki Koordynator sekcji ds. wolontariatu, która od 01.01.2018r. działa w strukturze MOPS w Jaśle. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.

Dnia 20.02.2018r. w Klubie Integracji Społecznej odbyło się szkolenie w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminowania osób niepełnosprawnych. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Koordynatora KIS. Jest to pierwsza forma wsparcia w projekcie w której brali udział uczestnicy/uczestniczki projektu.


 

Przyjęcie Regulaminu funkcjonowania i zasad uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej utworzonego w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 W dniu 19.01.2018r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wydał zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania i zasady uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej utworzonego w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1
Szczegółowe informacje dotyczące zmiany Regulaminu znajdują się w zarządzeniu.


Zarządzenie do pobrania

Zmiana regulaminu rekrutacji do projektu „Kreatywni i Samodzielni"
 

W dniu 15.01.2018r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wydał zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Kreatywni i Samodzielni RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 przyjętego Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle z dnia 03.01.2018r. Nr KO.021.1.2018

 Szczegółowe informacje dotyczące zmiany Regulaminu znajdują się w zarządzeniu.
Zarządzenie do pobrania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 01.01.2018r. rozpoczął realizację projektu „Kreatywni i Samodzielni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Projekt przewiduje 2 edycje:

1 edycja: 01.01.2018 – 31.12.2018

2 edycja: 01.01.2019 – 31.12.2019

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Poprawa funkcjonowania psychospołecznego i zmniejszenie barier w dostępie do rynku pracy /w tym poprawa zdolności do zatrudnienia/ 60 mieszkańców miasta Jasła zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. 24 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 36 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej realizujących kontrakty socjalne w wieku aktywności zawodowej poprzez aktywne formy zajęć grupowych, wsparcie indywidualne, działania pobudzające do aktywności społecznej i zawodowej (reintegracja zawodowai społeczna) realizowanew nowoutworzonym Klubie Integracji Społecznej.

ADRESACI I EDYCJI PROJEKTU:

30 osób (17 kobiet oraz 13 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujących się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym w wieku aktywności zawodowej (18-59/64) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła, tj.:

·         12 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo, którzy pozostają bez zatrudnienia

·         18 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla których bezrobocie nie jest jedynym podwodem udzielenia pomocy społecznej

 

OFERTA PROJEKTU:

Dla osób niepełnosprawnych biernych zawodowo przewidziano zajęcia zarówno w ramach reintegracji zawodowej jak i społecznej natomiast dla osób długotrwale bezrobotnych z II profilu w ramach reintegracji społecznej.

Formy wsparcia w ramach reintegracji zawodowej:

 1. indywidualne poradnictwo zawodowe,
 2. doradztwo zawodowe – opracowanie IPD,
 3. warsztaty grupowe w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy,
 4. warsztaty „ABC przedsiębiorczości”,
 5. kurs komputerowy,
 6. kwalifikacyjne kursy zawodowe
 7. 3 miesięczne staże zawodowe

 

Formy wsparcia w ramach reintegracji społecznej:

 1. indywidualna diagnoza osobowościowa,
 2. „ABC emocji” – grupowe zajęcia psychoedukacyjne rozwijania inteligencji emocjonalnej,
 3. zajęcia grup samopomocowych,
 4. „Nowy ja” – warsztaty z wizażu,
 5. Arteterapia sposobem na stres,
 6. warsztaty efektywnego gospodarowania czasem

Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach i stażach zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

1.       6 Uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem 

2.       6 Uczestników projektu będzie pracować (łącznie z pracą na własny rachunek)

3.       34 Uczestników projektu będzie aktywnie poszukiwać pracy

Ostateczna wartość projektu to 479 080,28zł; z tego kwota dofinansowania z UE: 405 354,18zł i wkład własny: 73 726,10zł.

W 2018r. kwota dofinansowania to 208 052,35zł, natomiast wkład własny 35 977,70zł, w 2019r. kwota dofinansowania to 197 301,83zł, a wkład własny 37 748,40zł. Wkład własny stanowić będą wynagrodzenie pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne w projekcie oraz wypłacane uczestnikom projektu zasiłki celowe i celowe specjalne.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

Rekrutację do pierwszej edycji projektu zaplanowano na styczeń 2018r.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do 22.01.2018r.

Formularze rekrutacyjne można składać u pracowników socjalnych MOPS w Jaśle, ul. Szkolna 25
Szczegółowe informacje: biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 310 tel. 13 4464328 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15: 00.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Kreatywni i Samodzielni” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 oraz Zarządzenie do pobrania

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich