Projekt „Kreatywni i Samodzielni”W miesiącach kwiecień – lipiec 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbywały się zajęcia „ Arteterapia – sposobem na stres”. Podczas zajęć uczestnicy aktywnie uczestniczyli w przygotowanych dla nich zadaniach. Przygotowywali prace artystyczne (rzeźby, witraże, decoupage itd.). Poprzez prowadzone zajęcia zwiększyli zarówno swoje umiejętności plastyczne jak i umiejętności interpersonalne. Zajęcia odbywały się trzy razy w miesiącu po 4 godziny. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz suchy prowiant na każdych zajęciach. Po zakończonych zajęciach uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.


Dnia 20 lipca 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie na temat ekonomii społecznej realizowanej przez Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach kawiarenki klubowej przy projekcie „Kreatywni i Samodzielni”. Uczestnicy spotkania pozyskali wiedzę na temat zakładania działalności w obszarze ekonomii społecznej. Uczestnicy bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i zadawali pytania prowadzącym. W przyszłości planowane są kolejne spotkania związane z tym tematem.


W dniach 28 – 29 czerwca 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się warsztaty z wizażu (grupa niepełnosprawnych biernych zawodowo). Na warsztatach poruszone zostały tematy związane z wizerunkiem oraz z umiejętnościami autoprezentacji. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zwiększyli również swoją wiedzę o takie zagadnienia jak analiza kolorystyczna, typ sylwetki, dobór fryzur, właściwy ubiór damski i męski (dress code), zasady savoir vivre na rozmowie kwalifikacyjnej i w miejscu pracy. Uczestniczy wykazali się dużą ambicją i kreatywnością na prowadzonych zajęciach i aktywnie uczestniczyli w zadaniach. Podczas zajęć każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały szkoleniowe, skorzystał z cateringu. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali opinię specjalisty oraz certyfikaty. W miesiącu listopadzie 2018r. ww. warsztaty zostaną przeprowadzone dla grupy uczestników długotrwale bezrobotnych.


07.06.2018 r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach kawiarenki klubowej odbyło się spotkanie z dietetykiem. Spotkanie poprowadziła Pani Anna Zwoleńska – dietetyk oraz doradca żywieniowy. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jaką dietę należy stosować w przypadku osób z cukrzycą, jakie produkty powinni używać w codziennej diecie. Dowiedzieli się również w jaki sposób mogą zastąpić niezdrowe przekąski, na bardziej zdrowsze odpowiedniki. Prowadząca spotkanie udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i było ono odpowiedzią na potrzeby uczestników Klubu.

30.05.2018 r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach kawiarenki klubowej odbyło się spotkanie na temat praw konsumenta. Spotkanie poprowadził Pan Piotr Klimek – Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Jaśle. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość pozyskania wiedzy w zakresie praw konsumenta, składania reklamacji, nowych przepisów dotyczących RODO. Dowiedzieli się również jak się zachować i gdzie się udać w momencie, gdy zawarli umowę przez telefon i chcą ją rozwiązać. Prowadzący spotkanie udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i było ono odpowiedzią na potrzeby uczestników Klubu.

W dniach od 15.05.2018r. do 18.05.2018r. 10 uczestników projektu tj. uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo brało udział w warsztatach efektywnego gospodarowania czasem. Podczas warsztatów uczestnicy zdobywali wiedzę oraz umiejętności w zakresie skutecznego gospodarowania czasem. Program zajęć obejmował następującą tematykę: psychologia zarządzania czasem, warunki operacyjności celów, sztuka planowania działań długoterminowych I krótkoterminowych, bariery utrudniające efektywne wykorzystywanie czasu w pracy, styl życia wspomagający zarządzanie sobą w czasie. Warsztaty odbywały się w siedzibie KIS przez 4 dni w wymiarze 4 h. Druga tura spotkań dla uczestników długotrwale bezrobotnych przewidziana jest na listopad-grudzień 2018r.
W dniach od 13.04.2018r. do 26.04.2018r. 10 uczestników/uczestniczek projektu niepełnosprawnych biernych zawodowo brało udział w kursie komputerowym. Ww. osoby nabyły w wyniku uczestnictwa w ww. formie wsparcia kompetencje w zakresie obsługi komputera oraz programów MS Word oraz MS Excel. Kurs odbywał się w siedzibie KIS w salach komputerowych przez 10 dni w wymiarze 5 h dziennie I zakończył się egzaminem wewnętrznym.

W dniach od 05.04.2018r. do 12.04.2018r. 9 uczestników projektu (4 kobiety oraz 5 mężczyzn) tj. uczestników niepełnosprawnych biernych zawodowo brało udział w warsztatach grupowych w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy, które prowadził doradca zawodowy. Spotkania dotyczyły: aktywnego poszukiwanie pracy, przygotowania CV oraz listu motywacyjnego, podstaw prawa pracy, poznania charakterystyki pracy i struktury organizacyjnej w zakładzie pracy, rozmowy kwalifikacyjnej, opanowania technik negocjacji i mediacji. Podczas zajęć uczestnicy skompletowali indywidualne teczki dokumentów aplikacyjnych. Warsztaty odbywały się w siedzibie KIS przez 6 dni w wymiarze 4 h.W dniach od 27 marca 2018r. do 4 kwietnia 2018r. odbyło się indywidualne doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania stanowiące ostatni etap fazy diagnostycznej w projekcie dla uczestników oraz uczestniczek niepełnosprawnych biernych zawodowo. Podczas trzygodzinnego spotkania z osobą doradca zawodowy
opracował dla niej IPD m.in. w oparciu o opinię psychologa, który przeprowadził wcześniej w projekcie Indywidualną Diagnozę Osobowościową oraz w oparciu o opinię doradcy który przeprowadził wcześniej w projekcie Indywidualne Poradnictwo Zawodowe.


27.03.2018 r. w Klubie Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle odbyło się w ramach kawiarenki klubowej uroczyste śniadanie wielkanocne. W trakcie spotkania uczestnicy rozmawiali o obyczajach świąt Wielkanocnych, opowiadali o sowich wspomnieniach związanych z tym okresem. Spotkanie przebiegło w miłej, przyjaznej i zabawnej atmosferze, co ma pozytywny wpływ na integrację i zawiązanie relacji koleżeńskich wśród uczestników Klubu Integracji Społecznej.
Kolejnym etapem diagnozy dla uczestników oraz uczestniczek niepełnosprawnych biernych zawodowo w projekcie było odbywające się w dniach 19-26 marzec 2018r. indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z badaniem preferencji i zainteresowań. Podczas dwóch dwugodzinnych spotkań doradca zawodowy omówił z uczestnikami i uczestniczkami projektu ich bieżącą sytuację zawodową, przebieg dotychczasowej kariery zawodowej, zainteresowania i oczekiwania związane z zawodem, zebrał informacje na temat ich predyspozycji zdrowotnych. Na podstawie zebranych informacji doradca zawodowy zaplanował wraz z uczestnikami oraz uczestniczkami projektu dalsze kroki postępowania i dokonał ustaleń jakie działania zrealizują oni/one po zakończeniu indywidualnego poradnictwa zawodowego.


W dniach od 12.03.2018r. do 30.03.2018r. uczestnicy oraz uczestniczki projektu (12 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 18 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy) brali udział w indywidualnej diagnozie osobowościowej, której głównym celem było ustalenie dalszej ścieżki ich udziału w projekcie. Podczas dwóch dwugodzinnych spotkań z psychologiem m.in zbadano potencjał osobowościowy uczestników/uczestniczek projektu, oceniono ich mocne oraz słabe strony osobowościowe, zdiagnozowano umiejętności psychospołeczne oraz dokonano wspólnego wartościowania celów życiowych.

 


15.03.2018 r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach kawiarenki klubowej odbył się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez pracownice Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaśle. Tematyka spotkania była odpowiedzią na potrzeby uczestników. Podczas spotkania panie pokazały na fantomach jak prawidłowo przeprowadzać czynności resuscytacyjne u osób nieprzytomnych, oraz jak wygląda pozycja bezpieczna, w której należy ułożyć osobę poszkodowaną. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość przećwiczyć omawiane czynności pod fachowym okiem prowadzących. Po pokazie i ćwiczeniach uczestnicy Klubu Integracji Społecznej zadawali prowadzącym szereg pytań dotyczących tego jak postępować w przypadku urazów, ukąszeń, oparzeń czy innych nieszczęśliwych wypadków. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Dnia 28.02.2018r. rozpoczęła swoją działalność kawiarenka Klubu Integracji Społecznej Tematyka pierwszego spotkania dotyczyła zapoznania uczestników projektu z pojęciem wolontariatu. Kwestie związane z wolontariatem zostały przedstawione przez zaproszoną do kawiarenki Koordynator sekcji ds. wolontariatu, która od 01.01.2018r. działa w strukturze MOPS w Jaśle. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.

Dnia 20.02.2018r. w Klubie Integracji Społecznej odbyło się szkolenie w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminowania osób niepełnosprawnych. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Koordynatora KIS. Jest to pierwsza forma wsparcia w projekcie w której brali udział uczestnicy/uczestniczki projektu.


 

Przyjęcie Regulaminu funkcjonowania i zasad uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej utworzonego w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 W dniu 19.01.2018r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wydał zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania i zasady uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej utworzonego w ramach projektu „Kreatywni i Samodzielni” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1
Szczegółowe informacje dotyczące zmiany Regulaminu znajdują się w zarządzeniu.


Zarządzenie do pobrania

Zmiana regulaminu rekrutacji do projektu „Kreatywni i Samodzielni"
 

W dniu 15.01.2018r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wydał zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Kreatywni i Samodzielni RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 przyjętego Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle z dnia 03.01.2018r. Nr KO.021.1.2018

 Szczegółowe informacje dotyczące zmiany Regulaminu znajdują się w zarządzeniu.
Zarządzenie do pobrania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 01.01.2018r. rozpoczął realizację projektu „Kreatywni i Samodzielni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Projekt przewiduje 2 edycje:

1 edycja: 01.01.2018 – 31.12.2018

2 edycja: 01.01.2019 – 31.12.2019

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Poprawa funkcjonowania psychospołecznego i zmniejszenie barier w dostępie do rynku pracy /w tym poprawa zdolności do zatrudnienia/ 60 mieszkańców miasta Jasła zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. 24 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 36 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej realizujących kontrakty socjalne w wieku aktywności zawodowej poprzez aktywne formy zajęć grupowych, wsparcie indywidualne, działania pobudzające do aktywności społecznej i zawodowej (reintegracja zawodowai społeczna) realizowanew nowoutworzonym Klubie Integracji Społecznej.

ADRESACI I EDYCJI PROJEKTU:

30 osób (17 kobiet oraz 13 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujących się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym w wieku aktywności zawodowej (18-59/64) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła, tj.:

·         12 osób niepełnosprawnych biernych zawodowo, którzy pozostają bez zatrudnienia

·         18 osób długotrwale bezrobotnych zaliczonych do II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla których bezrobocie nie jest jedynym podwodem udzielenia pomocy społecznej

 

OFERTA PROJEKTU:

Dla osób niepełnosprawnych biernych zawodowo przewidziano zajęcia zarówno w ramach reintegracji zawodowej jak i społecznej natomiast dla osób długotrwale bezrobotnych z II profilu w ramach reintegracji społecznej.

Formy wsparcia w ramach reintegracji zawodowej:

 1. indywidualne poradnictwo zawodowe,
 2. doradztwo zawodowe – opracowanie IPD,
 3. warsztaty grupowe w zakresie kształtowania proaktywnej postawy na rynku pracy,
 4. warsztaty „ABC przedsiębiorczości”,
 5. kurs komputerowy,
 6. kwalifikacyjne kursy zawodowe
 7. 3 miesięczne staże zawodowe

 

Formy wsparcia w ramach reintegracji społecznej:

 1. indywidualna diagnoza osobowościowa,
 2. „ABC emocji” – grupowe zajęcia psychoedukacyjne rozwijania inteligencji emocjonalnej,
 3. zajęcia grup samopomocowych,
 4. „Nowy ja” – warsztaty z wizażu,
 5. Arteterapia sposobem na stres,
 6. warsztaty efektywnego gospodarowania czasem

Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach i stażach zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

1.       6 Uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem 

2.       6 Uczestników projektu będzie pracować (łącznie z pracą na własny rachunek)

3.       34 Uczestników projektu będzie aktywnie poszukiwać pracy

Ostateczna wartość projektu to 479 080,28zł; z tego kwota dofinansowania z UE: 405 354,18zł i wkład własny: 73 726,10zł.

W 2018r. kwota dofinansowania to 208 052,35zł, natomiast wkład własny 35 977,70zł, w 2019r. kwota dofinansowania to 197 301,83zł, a wkład własny 37 748,40zł. Wkład własny stanowić będą wynagrodzenie pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne w projekcie oraz wypłacane uczestnikom projektu zasiłki celowe i celowe specjalne.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

Rekrutację do pierwszej edycji projektu zaplanowano na styczeń 2018r.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do 22.01.2018r.

Formularze rekrutacyjne można składać u pracowników socjalnych MOPS w Jaśle, ul. Szkolna 25
Szczegółowe informacje: biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 310 tel. 13 4464328 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15: 00.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Kreatywni i Samodzielni” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.1 oraz Zarządzenie do pobrania

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich