Projekt „Kierunek – Rodzina”

Projekt „Kierunek – Rodzina”


Warsztaty Świadomego Rodzicielstwa

W miesiącach listopad, grudzień zrealizowano warsztaty świadomego rodzicielstwa.  Warsztaty prowadzone były w dwóch grupach, w których łącznie uczestniczyło 50 osób będących uczestnikami projektu „Kierunek – Rodzina”. Na warsztatach poruszane były takie kwestie jak analiza etapów dorosłości, sylwetka dziecka (problemy dziecka w różnym wieku i ich potrzeby) style życia rodziny – mity dotyczące ról kobiet i mężczyzn w rodzinie, budowanie relacji z dzieckiem, radzenie sobie z emocjami i wyrażanie własnych, komunikowanie się chwalenie dziecka..

Celem warsztatów było zwiększenie umiejętności wychowawczych wśród rodziców uczestniczących w warsztatach.

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne
 

                W miesiącu grudniu zakończono realizację konsultacji prawnych oraz poradnictwa specjalistycznego. W ramach zadania zrealizowano 60 godzin poradnictwa prawnego, z którego łącznie skorzystało 30 rodzin będących uczestnikami projektu „Kierunek – Rodzina”  oraz 90 godzin poradnictwa specjalistycznego w zakresie psychologii dziecięcej, dietetyki i logopedii, z którego skorzystało 30 rodzin z dziećmi.

                Dzięki konsultacją oraz poradnictwu specjalistycznemu uczestnicy projektu zwiększyli swoją wiedzę na temat zdrowia i rozwoju emocjonalnego dziecka oraz przysługujących im praw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. 


Zmiana regulaminu rekrutacji do projektu „Kierunek - Rodzina"

W dniu 03.01.2018r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wydał zarządzenie w sprawie zmiany „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie "Kierunek - Rodzina", RPO WP Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4.” 

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany regulaminu znajdują się w zarządzeniu.

Zarządzenie do pobrania

Załączniki do pobrania

Od 1 grudnia 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle rozpoczyna rekrutację do II edycji projektu "Kierunek - Rodzina".


Zarządzenie do pobrania

Regulamin do pobrania


Warsztaty Gospodarowania Budżetem Domowym

 

W miesiącu wrześniu zrealizowano 50 godzinne warsztaty w zakresie gospodarowania budżetem domowym. W warsztatach uczestniczyło 20 osób będących uczestnikami projektu „Kierunek – Rodzina”. Na warsztatach poruszane były takie kwestie jak kontrolowanie wydatków, klasyfikacja wydatków, oszczędzanie, gospodarowanie żywnością, indywidualny budżet, zadłużenia i pożyczki, złamanie stereotypowego podejścia do roli kobiety jako gospodyni domowej i mężczyzny jako głowy rodziny.

Dzięki warsztatom ich uczestnicy zgłębili wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania budżetem domowym.


Warsztaty terapeutyczne „Bądź sobą”
 

Od miesiąca września rozpoczęto realizację 50 godzinnych warsztatów terapeutycznych „Bądź sobą”. Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży uzależnionej bądź zagrożonej negatywnymi zjawiskami społecznymi tj. uzależnienia od komputera, TV, gier, internetu. Warsztaty będą realizowane  do listopada, zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach popołudniowych dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w nich uczestniczących. W warsztatach uczestniczy 10 osób.

Celem warsztatów jest wzrost świadomości w zakresie problematyki uzależnień.

Sala doświadczania świata, dogoterapia

W miesiącu sierpniu 2017r. zakończyły się zajęcia z dogoterapii. Zajęcia trwały od maja, łącznie zrealizowano 32 godzin zajęć. W zajęciach uczestniczyło 6 dzieci niepełnosprawnych. Dzięki tej formie terapii u jej uczestników nastąpił wzrost umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów z otoczeniem, poprawie uległa także koncentracja oraz funkcje poznawcze.

 

W sierpniu 2017r. zakończyły się także zajęcia w Sali doświadczania świata. Zajęcia prowadzenie były przez okres wakacyjny (lipiec – sierpień), w których uczestniczyła również 6 niepełnosprawnych dzieci. Realizacja zajęć w Sali doświadczała świata pozytywnie wpłynęła na rozwój osób w nich uczestniczących m.in. zwiększyła ich motywację do poznania i działania w otaczającym ich świecie.

 


Sala doświadczania świata, rodziny wspierające

W miesiącu lipcu 2017r. rozpoczęły się zajęcia w sali doświadczania świata, w których uczestniczy szóstka niepełnosprawnych dzieci. Celem zajęć jest lepsze poznawanie i doświadczanie świata oraz ułatwienie odbioru i interpretacja bodźców pochodzących z otoczenia, a także zapewnienie odprężenia, wyciszenia i wypoczynku niepełnosprawnemu dziecku. Terapia w sali, umożliwia znalezienie nowej drogi dotarcia do dziecka, którego zaburzenia utrudniają prawidłową komunikację i podjęcie aktywności. Zajęcia w sali są dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego dziecka.

W miesiącu lipcu w ramach projektu zawarto także umowy z rodzinami, które objęły wsparciem dwie rodziny będące uczestnikami projektu i będą pełnić w stosunku do nich funkcję rodziny wspierającej. Do zadań rodziny wspierającej należeć będzie m.in. pomoc w organizowaniu czasu wolnego, wypracowywanie nawyku wspólnego spędzania czasu, pomaganie w nauce, doskonalenie umiejętności gotowania, sprzątania oraz gospodarowania budżetem domowym.


Wyjazdowe warsztaty „Rodzic – Dziecko” 

W dniach 26-28 czerwca 2017r. zostały zorganizowane 3 dniowe wyjazdowe warsztaty „Rodzic - Dziecko” w Zakopanem. Działanie to skierowane zostało do 50 osób (rodzice i dzieci) będących uczestnikami projektu. Warsztaty składały się z 3 modułów:

1. Treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców,

2. Treningu umiejętności społecznych dla dzieci,

3. Treningu zastępowania agresji ART z podziałem na 2 grupy rodzice i dzieci składający się z trzech powiązanych ze sobą składowych:

- trening umiejętności społecznych, uczący co robić aby osiągnąć sukcesy społeczne,

- trening kontroli złości, uczący czego nie robić w stanie pobudzenia emocjonalnego,

- wnioskowanie moralne, uczące rozważań różnych punktów widzenia oraz podejmowania odpowiednich i dojrzałych decyzji.

Ponadto w celu wzmocnienia więzi pomiędzy rodzicami o dziećmi oraz zachęcenia ich do wspólnego, a zarazem efektywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego dla uczestników wyjazdu zostały zorganizowane zajęcia integracyjne w formie gier i zabaw, zwiedzanie okolicy oraz wspólny grill. Celem warsztatów było m.in. kształtowanie prawidłowych relacji w rodzinie, ukazanie roli konstruktywnie spędzanego czasu wolnego oraz integracja rodziny.Działania w projekcie „Kierunek - Rodzina"

 

W miesiącu maju 2017r. rozpoczęły się działania w ramach projektu "Kierunek - Rodzina", RPO WP Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.4.  Wsparciem objęto 11 rodzin będących uczestnikami ww. projektu w postaci:

1) asystenta rodziny – 6 rodzin,

2) dogoterapii – 6 dzieci niepełnosprawnych

3) terapii rodzin- 2 rodziny

4) poradnictwa prawnego – 1 rodzina

5) poradnictwa „Po zdrowie” – 2 rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny w ramach realizowanego projektu "Kierunek-Rodzina"

Do pobrania


Zmiana terminu rekrutacji do projektu "Kierunek - Rodzina"

Wydłużono termin rekrutacji do projektu "Kierunek - Rodzina" do dnia 14.04.2017r.
Informacje w biurze projektu - Jasło, ul. Kochanowskiego 3, pokój nr 3.

Zmiana regulaminu rekrutacji do projektu „Kierunek - Rodzina"

W dniu 31.03.2017r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wydał zarządzenie w sprawie zmiany „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie "Kierunek - Rodzina", RPO WP Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4.” 

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany regulaminu znajdują się w zarządzeniu.

Zarządzenie do pobrania

Rekrutacja do projektu „Kierunek - Rodzina"

Rozpoczyna się rekrutacja do projektu "Kierunek - Rodzina", RPO WP Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.4. Rekrutacja będzie trwać do 20 marca 2017r.  

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji opisano w "Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie "Kierunek – Rodzina” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.4.

Regulamin do pobrania

Od 1 marca 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle rozpoczął realizację projektu „Kierunek – Rodzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt adresowany jest do 120 rodzin z dziećmi zamieszkałych na terenie miasta Jasła, (310 osób ogółem) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy. tj.:


► ubóstwo,
► bezrobocie,
► niepełnosprawność,
► długotrwała lub ciężka choroba,
► przemoc w rodzinie,
► potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,
► bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.


Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 120 rodzin z dziećmi zamieszkałych na terenie miasta Jasła, zakwalifikowanych do projektu do 31.12.2018r. W ramach projektu Uczestnicy uzyskają wsparcie w postaci:

  1. Konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, w tym poradnictwa prawnego oraz poradnictwa dla rodziców i dzieci „Po zdrowie”,

  2. Warsztatów gospodarowania budżetem domowym z modułem racjonalnego gospodarowania żywnością,

  3. Warsztatów rodzic – dziecko „Rola aktywnie spędzanego czasu wolnego w rodzinie – teoria i praktyka”

  4. Warsztatów świadomego rodzicielstwa,

  5. Asystentury rodzinnej,

  6. Terapie rodzin,

  7. Warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży „Bądź sobą”,

  8. Rodzin wspierających,

  9. Dogoterapii,

  10. Sali doświadczania świata.

Zakłada się, że dzięki projektowi zwiększy się dostęp dla rodzin z dziećmi zamieszkałych na terenie miasta Jasła do usług wsparcia rodziny. Udział w projekcie trwale wpłynie m.in. na wzrost umiejętności w zakresie gospodarowania budżetem domowym, umiejętności wychowawczych, umiejętności spędzania czasu wolnego i integracji w rodzinie.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie są tożsame z formami wsparcia przewidzianymi do realizacji w Gminnym Programie Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła dzięki temu będzie zapewniona trwałość usług wsparcia rodzin po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt uzyskał dofinasowanie na kwotę 446 687,00 zł. w tym dofinasowanie projektu z UE 405 610,56 zł.

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich.