Regulamin organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia nr KO.021.34.2017

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jaśle

z dnia 15 grudnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jaśle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasło 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

  1. Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle zwanego dalej „Ośrodkiem” określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania Ośrodka.
  2. Integralną częścią regulaminu organizacyjnego Ośrodka jest schemat organizacyjny Ośrodka stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 2

  1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Jasła funkcjonującą na zasadach jednostki budżetowej. W skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wchodzi ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Pomocy dla osób starszych w Jaśle.
  2. Ośrodek realizuje zadania i cele określone w statucie Ośrodka.

 

Kierownictwo Ośrodka

§ 3

  1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Miasta Jasła.
  2. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka.
  3. W czasie nieobecności Dyrektora pracą Ośrodka kieruje Zastępca Dyrektora Ośrodka.
  4. Podczas nieobecności Dyrektora i Zastępcy dyrektora jego obowiązki pełni wskazana osoba, której powierzenie obowiązków następuje w drodze pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora.

§ 4

Dyrektor Ośrodka

1)      Ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Ośrodka zgodnie ze statutem Ośrodka oraz organizuje jego pracę.

2)      Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy:

a) Zastępcy dyrektora,

b) Głównego księgowego,

c) Kierowników sekcji i kierownika ośrodka wsparcia.

3)      W ramach kierowania Ośrodkiem wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje.

4)      W ramach udzielonego pełnomocnictwa zaciąga zobowiązania finansowe do wysokości środków finansowych, określonych w budżecie Ośrodka.

5)      Zatwierdza dowody księgowe na podstawie udzielonych upoważnień.

6)      Na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła oraz Rady Miejskiej Jasła wydaje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej decyzje, postanowienia i zaświadczenia. 

7)      Przeprowadza okresowe oceny podległych pracowników.

8)      Składa Radzie Miejskiej Jasła coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

9)      Organizuje system kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ponosi odpowiedzialność za jej sprawne funkcjonowanie.

10)   Decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jako Administrator Danych Osobowych.

11)   Przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski podległych komórek organizacyjnych oraz czuwa nad ich prawidłowym załatwieniem.

 

Zastępca Dyrektora Ośrodka

1)      Nadzoruje wykonywanie działań związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw przez podległe komórki organizacyjne.

2)      Na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła wydaje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej decyzje, postanowienia i zaświadczenia.

3)      Nadzoruje przygotowywanie projektów planów dotacji celowych dla gminy z zakresu pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów, dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

4)      Zatwierdza dowody księgowe na podstawie udzielonych upoważnień.

5)      Nadzoruje i koordynuje działalność podległych komórek organizacyjnych.

6)      Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych oraz na rzecz dzieci i rodzin.

7)      Wnioskuje o awansowanie, ukaranie, nagradzanie podległych pracowników.

8)      Przeprowadza okresowe oceny podległych pracowników.

9)      Przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski podległych komórek organizacyjnych oraz czuwa nad ich prawidłowym załatwieniem.

10)   Kontroluje realizację zadań podległych komórek organizacyjnych oraz przedkłada Dyrektorowi wyniki i wnioski z tych kontroli.

11)   Ustala zakresy czynności dla podległych pracowników oraz je aktualizuje.

12)   Realizuje inne zlecone przez Dyrektora zadania wynikające z działalności Ośrodka.

 

Główny Księgowy

1)      Podlega Dyrektorowi MOPS i w jego imieniu sprawuje nadzór nad całokształtem prac z zakresu gospodarki finansowej, ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej.

2)      Współpracuje ze Skarbnikiem Miasta w zakresie realizowanych zadań.

3)      Odpowiada w szczególności za:

a)    prowadzenie rachunkowości jednostki,

b)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d)   dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

e)   nadzorowanie opracowywania projektów procedur wewnętrznych dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej Ośrodka, wydawanych przez Dyrektora MOPS,

f)     zapewnienie terminowego regulowania zobowiązań,

g)    monitorowanie wpływów na rachunek bankowy jednostki.

4) Wnioskuje o awansowanie, ukaranie, nagradzanie podległych pracowników.

5) Przeprowadza okresowe oceny podległych pracowników.

6) Ustala zakresy czynności dla podległych pracowników oraz je aktualizuje.

7) W celu realizacji swoich zadań Główny Księgowy ma prawo:

  1)   żądać od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień;

 2)   wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu, zgodnie z którym mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

8) Realizuje swoje zadania przy pomocy Sekcji ds. finansowo-księgowej.

 

Kierownicy sekcji i kierownik ośrodka wsparcia

Do zadań kierowników sekcji i kierownika ośrodka wsparcia należy w szczególności:

1)      Należyte organizowanie pracy w podległych komórkach.

2)      Nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków przez podległych pracowników.

3)      Nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do komórek organizacyjnych.

4)      Kontrola merytoryczna zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

5)      Zapewnienie należytego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników.

6)      Ustalanie zakresów czynności podległych pracowników oraz ich aktualizowanie.

7)      Przygotowywanie i opracowanie projektów zarządzeń Dyrektora MOPS.

8)      Wnioskowanie o awansowanie, ukaranie, nagradzanie podległych pracowników.

9)      Przeprowadzanie okresowych ocen podległych pracowników.

10)   Niezwłoczne informowanie podległych pracowników o wszelkich zmianach w przepisach prawa i aktach wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Ośrodka.

11)   Dbanie o zapewnienie sprawnego przepływu informacji w podległej komórce organizacyjnej.

12)   Bieżące merytoryczne instruowanie podległych pracowników w zakresie wykonywania przez nich powierzonych zadań.

13)   Prowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych podległych pracowników.

14)   Bieżąca aktualizacja informacji znajdujących się na stronie internetowej Ośrodka, dotyczących zadań wykonywanych w dziale.

15)   Planowanie urlopów i ustalanie zastępstw w podległej komórce organizacyjnej.

16)   Prowadzenie nadzoru nad dokumentacją przygotowywaną przez podległych pracowników z uwzględnieniem prawidłowości jej obiegu i trybu zatwierdzania.

17)   Nadzór nad przestrzeganiem zasad i stosowaniem zabezpieczeń służących bezpieczeństwu przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych w podległej komórce organizacyjnej.

18)   Zarządzanie ryzykiem w zakresie zadań realizowanych przez podległą komórkę.

19)   Współpraca przy udzielaniu zamówień publicznych (planowanie zamówień, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, czuwanie nad realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego) dotyczących nadzorowanej komórki organizacyjnej.

 

Struktura organizacyjna Ośrodka

§5

1. Strukturę wewnętrzną Ośrodka stanowią następujące komórki organizacyjne:

a)      Dyrektor Ośrodka – oznaczenie literowe „DD”,

b)      Zastępca Dyrektora Ośrodka – oznaczenie literowe „ZD”,

c)       Sekcja ds. obsługi prawnej – oznaczenie literowe „RP”,

d)      Sekcja ds. finansowo-księgowych – oznaczenie literowe „FK”,

e)      Sekcja organizacyjna – oznaczenie literowe „KO”,

f)       Sekcja ds. funduszy zewnętrznych – oznaczenie literowe „FZ”,

g)      Sekcja ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz wychowawczych – oznaczenie literowe „ŚRF”,

h)      Sekcja ds. zapewnienia posiłków – oznaczenie literowe „ZP”,

i)        Sekcja ds. pomocy środowiskowej – oznaczenie literowe „PŚ”,

j)        Sekcja ds. postępowań administracyjnych z pomocy społecznej, sprawozdawczości i analiz – oznaczenie literowe „ŚPS”,

k)      Sekcja ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych – oznaczenie literowe „DM”,

l)        Sekcja ds. wspierania rodzin – oznaczenie literowe „WR”,

m)    Administrator Bezpieczeństwa Informacji – oznaczenie literowe „ABI”,

n)      Stanowisko ds. Karty Dużej Rodziny (KDR), Jasielskiej Karty Dużej Rodziny (JKDR), Jasielskiej Karty Seniora (JKS) – oznaczenie literowe „SK”,

o)      Stanowisko ds. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – oznaczenie literowe „PM”

p)      Klub Integracji Społecznej – oznaczenie literowe „KIS”,

q)      Ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Pomocy dla osób starszych w Jaśle – oznaczenie literowe „DDP”,

r)       Sekcja ds. wolontariatu – oznaczenie literowe „SW”. 

2. Podległość poszczególnych stanowisk przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

 

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

§6

1. Sekcja ds. obsługi prawnej.

1)      Udzielanie opinii i wyjaśnień prawnych.

2)      Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych wydawanych przez Dyrektora Ośrodka.

3)      Opiniowanie spraw ze stosunków pracy.

4)      Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych.

5)      Wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach przed organami sądowymi i administracyjnymi.

6)      Konsultacje z pracownikami Ośrodka w zakresie dotyczącym problematyki pomocy społecznej i prawa rodzinnego.

7)      Udzielanie klientom Ośrodka poradnictwa prawnego w zakresie:

a.       - opracowywania treści odwołań w sprawach z zakresu prawa pracy oraz orzekania o niepełnosprawności,

b.      - prawa rodzinnego i opiekuńczego.

8) Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka i Zastępcę dyrektora wynikających z działalności Ośrodka.

 

2. Sekcja ds. finansowo – księgowych.

1)      Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz o finansach publicznych.

2)      Opracowywanie rocznego planu finansowego Ośrodka oraz sprawozdań z wykonywania budżetu; sporządzane rocznego bilansu.

3)      Prowadzenie analitycznej i syntetycznej księgowości w zakresie:

a)      realizowanych przez Ośrodek zadań,

b)      zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

c)       rozrachunków z dostawcami,

d)      pozostałych rozrachunków z pracownikami,

e)      rozrachunków z tytułu należności w zakresie świadczonych usług oraz nienależnie pobranych świadczeń.

4) Sporządzanie list płac i innych rozliczeń, dotyczących wynagrodzeń pracowników.

5) Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

6) Rozliczanie inwentaryzacji.

7) Współdziałanie z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Jasła, bankiem oraz innymi instytucjami w zakresie gospodarki finansowej Ośrodka.

 8) Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji.

9) Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka, a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Dyrektora oraz Głównego Księgowego wynikających z działalności Ośrodka.

 

                3. Sekcja organizacyjna.

Pracami sekcji kieruje Kierownik sekcji. Do zadań sekcji należy:

1)      Realizacja zadań wynikających z Instrukcji Kancelaryjnej dotyczących obsługi kancelarii oraz składnicy akt Ośrodka.

2)      Obsługa Elektronicznego Biura Podawczego.

3)      Zapewnienie odpowiedniego administrowania siecią komputerową Ośrodka, administrowanie serwerami MOPS, nadzór nad instalacją, konfiguracją i utrzymaniem w sprawności sprzętu komputerowego i oprogramowania, a w szczególności oprogramowania systemowego, nadzór nad instalacją, konfiguracją i utrzymaniem w sprawności aplikacji zainstalowanych u użytkowników.

4)      Przygotowywanie, wdrażanie, aktualizacja i nadzór nad procedurami zabezpieczenia systemu, w szczególności backupu danych i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, poprzez stosowanie odpowiednich metod zabezpieczania danych przed dostępem osób niepowołanych oraz administracja firewall.

5)      Zarządzanie licencjami na oprogramowanie.

6)      Zarządzanie i aktualizacja strony internetowej Ośrodka oraz BIP.

7)      Opracowywanie dokumentów w zakresie zatrudniania, przenoszenia, awansowania, nagradzania i karania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę.

8)      Prowadzenie akt osobowych pracowników, kart ewidencji czasu, ewidencji delegacji służbowych, list obecności pracowników.

9)      Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

10)   Prowadzenie dokumentacji i rejestru osób odbywających praktyki zawodowe i pracujących w ramach wolontariatu.

11)   Przyjmowanie wniosków urlopowych pracowników.

12)   Sporządzanie sprawozdań do GUS.

13)   Zgłaszanie danych pracowników do ZUS oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z PFRON.

14)   Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15)   Koordynowanie prac nad projektami instrukcji i regulaminów wewnętrznych, w porozumieniu z Sekcją ds. obsługi prawnej oraz właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi MOPS.

16)   Prowadzenie ewidencji zarządzeń Dyrektora MOPS, zarządzeń Burmistrza oraz uchwał Rady Miasta związanych z działalnością Ośrodka.

17)   Dokonywanie zakupów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi.

18)   Zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy .

19)   Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MOPS.

20)   Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji.

21)   Utrzymywanie w czystości pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

22)   Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka, Zastępcę dyrektora oraz Kierownika sekcji wynikających z działalności Ośrodka.

 

4. Sekcja ds. funduszy zewnętrznych.

1) Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności:

a) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych,

b) prowadzenie negocjacji z instytucją ogłaszającą konkurs,

c) współpraca z Instytucją Pośredniczącą,

d) promocja projektu,

e) monitoring i ewaluacja realizacji projektu,

f) rozliczanie finansowe i merytoryczne projektu,

g) bieżąca analiza dokumentów związanych z pozyskiwaniem środków unijnych.

2) Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji.

3) Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka i Zastępcę dyrektora wynikających z działalności Ośrodka.

 

5. Sekcja ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz wychowawczych.

Pracami sekcji kieruje Kierownik sekcji. Do zadań sekcji należy:

1)      Przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, sprawdzanie ich pod względem formalnym i merytorycznym, dokonywanie kwalifikacji uprawnień osób na podstawie złożonej dokumentacji w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.

2)      Prowadzenie postępowań oraz opracowywanie decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

3)      Samodzielne pozyskiwanie i weryfikacja drogą elektroniczną od organów podatkowych, emerytalno-rentowych i z innych rejestrów publicznych danych dotyczących dochodu podlegającego opodatkowaniu od osób fizycznych, informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne od poszczególnych płatników, informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności, informacji oświatowej z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych i innych danych.

4)      Wykonywanie czynności związanych z postępowaniem odwoławczym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, w tym prowadzenie rejestru odwołań i decyzji SKO.

5)      Ustalanie i występowanie o zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

6)      Ustalanie prawa do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne – naliczanie i odprowadzanie składek.

7)      Opracowywanie zgłoszeń i deklaracji korygujących na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób ubezpieczonych.

8)      Sporządzanie i wydawanie rocznych informacji o opłaconych składkach osobom ubezpieczonym.

9)      Przyłączanie się do postępowania egzekucyjnego, prowadzonego w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów jako organ, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem tych należności.

10)   Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

11)   Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz prowadzenie postępowania w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenie wychowawcze.

12)   Współpraca z Biurami Informacji Gospodarczej w sprawie przekazania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu: świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.

13)   Wydawanie zaświadczeń osobom o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, oraz jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

14)   Diagnozowanie i bilansowanie potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, planowanie i zabezpieczanie środków na realizację zadań.

15)   Sporządzanie list wypłat ww. świadczeń.

16)   Opracowywanie niezbędnej sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

17)   Współpraca z Sekcją ds. finansowo – księgowych w celu miesięcznego rozliczania środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, oraz jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

18)   Współpraca z Sekcją ds. finansowo – księgowych w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

19)   Wprowadzanie wpłat przekazanych przez pracownika Sekcji ds. finansowo - księgowych, na poczet zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej do programu komputerowego.

20)   Wprowadzanie danych do systemu komputerowego, nadawanie numerów identyfikacyjnych, obsługa programów przewidzianych do realizacji ww. świadczeń.

21)   Opracowywanie danych statystycznych, dotyczących liczby osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

22)   Bieżące śledzenie zmian przepisów prawnych i prawidłowe wykorzystywanie ich w celu skutecznej realizacji powierzonych zadań.

23)   Sporządzanie wykazu danych do tzw. zbiorów centralnych danych świadczeniobiorców.

24)   Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji.

25)   Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka, a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Dyrektora oraz Kierownika sekcji wynikających z działalności Ośrodka.

 

        6. Sekcja ds. zapewnienia posiłków.

Zapewnienie 2,5 etatu do realizacji zadania „Zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.”

        7. Sekcja ds. pomocy środowiskowej.

W skład sekcji wchodzą:

1) Stanowisko ds. pierwszego kontaktu

2) Stanowisko ds. pracy socjalnej

3) Zespół ds. usług pomocy społecznej

4) Zespół ds. świadczeń z pomocy społecznej

 

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu

Do zadań stanowiska należy:

1) Udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy, procedurach załatwienia sprawy, dokumentach niezbędnych do załatwienia sprawy.

2) Udzielanie klientom informacji w sprawach pomocy społecznej.

3) Przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do MOPS i kierowanie ich do właściwego Zespołu, Stanowiska, Sekcji po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy.

4) Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym i prowadzenie w tym zakresie stosownych rejestrów.

5) Przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia i przekazywanie ich do operatorów celem rejestracji.

6) Przekazywanie stronom decyzji administracyjnych.

7) Przygotowanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji.

8) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w szczególności wywiadów o których mowa w art.103 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej u osób, które nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

9) Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka i Zastępcę Dyrektora wynikających z działalności Ośrodka.

Stanowisko ds. pracy socjalnej

Do zadań stanowiska należy:

1) Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną, jej rejestrowanie w systemie POMOST.

2) Udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

3) Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.

4) Współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa.

5) Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej).

6) Organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym.

7) Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności :

a) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;

b)przeprowadzanie wywiadów w trybie art.11 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy;

c) występowanie do dyrektora z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny;

d) opiniowanie o sytuacji dziecka i rodziny do instytucji zewnętrznych;

8) Świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego.

9) Realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

10) Współdziałanie z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udział w jego posiedzeniach oraz udział w grupach roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

11) Realizacja zadań ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w tym występowanie do sądu o leczenie psychiatryczne/lub przebadanie.

12) Realizacja pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny oraz Indywidualny Program Wychodzenia z bezdomności.

13) Inicjowanie działań związanych z opracowaniem lokalnych projektów aktywizacji i integracji społecznej określonych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Gminnego Programu Rewitalizacji oraz ich realizacja.

14) Kierowanie do placówek wsparcia dziennego dzieci z rodzin tego wymagających.

15)Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.

16) Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji.

17) Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka i Zastępcę Dyrektora wynikających z działalności Ośrodka.

Zespół ds. usług pomocy społecznej

Do zadań Zespołu należy:

1) Rozeznawanie potrzeb, problemów oraz uwarunkowań środowiskowych osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

2) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji celem przyznania wsparcia w postaci usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w miejscu zamieszkania lub ośrodku wsparcia.

3) Ustalanie kręgu osób zobowiązanych do pomocy oraz zakresu udzielanej pomocy osobom ubiegającym się o usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

4) Prognozowanie i analizowanie potrzeb usługowych oraz podmiotów świadczących wsparcie o podobnym charakterze w ramach innych systemów.

5) Współpraca z podmiotem realizującym usługi opiekuńcze w trakcie organizacji i realizacji usług.

6) Współpraca z grupami, społecznościami lokalnymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, mająca na celu poprawę sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci.

7) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji celem udzielania wsparcia w schronisku dla bezdomnych.

8) Prowadzenie procedury zmierzającej do umieszczenia osoby bezdomnej w schronisku bądź innej placówce zapewniającej schronienie.

9) Realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych opiniowanie, na ich podstawie wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w klubie integracji społecznej.

10) Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki do domu pomocy społecznej w tym ustalenie sytuacji majątkowej, rodzinnej i dochodowej osób zobowiązanych do pomocy i ponoszenia odpłatności.

11) Koordynowanie sprawienia pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jak również uchwałą Rady Miasta w zakresie realizacji zadań własnych gminy.

12) Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji.

13) Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka i Zastępcę Dyrektora wynikających z działalności Ośrodka.

Zespół ds. świadczeń z pomocy społecznej

Do zadań zespołu należy:

1) Ustalenie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, zapewnienie i realizacja usług pomocy społecznej, udzielanie informacji i sporządzanie sprawozdawczości z realizacji zadań.

2) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.

3) Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w sprawach należących do zadań innych sekcji.

4) Przeprowadzanie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie.

5) Przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 oraz 30 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6) Opiniowanie o sytuacji osób i/lub rodzin do instytucji zewnętrznych.

7) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy, będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

8) Ustalanie uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.

9) Udzielanie pomocy środowiskom poszkodowanym wskutek klęsk żywiołowych i wypadków losowych.

10) Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji.

11) Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka i Zastępcę Dyrektora wynikających z działalności Ośrodka.

Pracami sekcji koordynuje koordynator, do jego zadań należy w szczególności:

1)      Bieżąca analiza liczby beneficjentów korzystających ze wsparcia oferowanego przez poszczególne stanowiska i zespoły funkcjonujące w ramach sekcji;

2)       Udział merytoryczny w przygotowaniu dokumentów programowych, strategicznych w obszarze polityki społecznej. 

3)      Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka i Zastępcę Dyrektora.

 

8. Sekcja ds. postępowań administracyjnych z pomocy społecznej, sprawozdawczości i analiz.

1)      Wprowadzanie danych do systemu POMOST.

2)      Opracowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3)      Opracowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych związanych z udzieleniem wsparcia w ośrodkach wsparcia jak również decyzji ustalających odpłatność za pobyt w nich.

4)      Monitorowanie i przestrzeganie realizacji planów finansowych w pomocy społecznej współdziałanie w tym zakresie z sekcją ds. finansowo – księgowych.

5)      Sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń z pomocy społecznej na podstawie wydanych decyzji administracyjnych i przekazywanie ich ds. sekcji ds. finansowo-księgowych.

6)      Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne i rentowe dla osób kwalifikujących się do tej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz opracowywanie zgłoszeń i deklaracji rozliczeniowych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla klientów MOPS.

7)      Systematyczne analizowanie liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej prowadzenie w tym zakresie sprawozdań i raportów.

8)      Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej.

9)      Prowadzenie ewidencji osób kierowanych do domów pomocy społecznej i rozliczeń związanych z odpłatnością za pobyt mieszkańców gminy w tych domach.

10)   Prowadzenie postępowań związanych z aktualizacją sytuacji dochodowej, rodzinnej, majątkowej osób przebywających w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

11)   Występowanie o zwrot przyznanych świadczeń, analiza zwrotów i współdziałanie w tym zakresie z Sekcją ds. finansowo- księgowych.

12)   Prowadzenie procedury związanej z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

13)   Weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania (lub odmowy przyznania) usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

14)   Wykonywanie czynności związanych z postępowaniem odwoławczym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w tym prowadzenie rejestru odwołań i decyzji SKO.

15)   Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

16)   Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w szczególności w zakresie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych.

17)   Prowadzenie postępowania związanego z ustaleniem i wpłaceniem wynagrodzenia dla kuratorów i opiekunów osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

18)   Przygotowywanie i przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w trybie określonym w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania z zakresu pomocy społecznej.

19)   Współdziałanie z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji zadań sekcji.

20)   Prowadzenie dokumentacji związanej z współfinansowanieniem pobytu dzieci i młodzieży w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

21)   Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji.

22)   Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka i Zastępcę dyrektora wynikających z działalności Ośrodka.

Pracami sekcji koordynuje koordynator, do którego zadań należy w szczególności:

1) Gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskania środków ze źródeł innych niż budżet Gminy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

2) Opracowywanie potrzeb finansowych do realizacji poszczególnych zadań.

3) Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem planów i podziału wydatkowanych środków finansowych na poszczególne zadania, współpraca w tym zakresie z sekcją ds. finansowo-księgowych.

4) Wyznaczanie i analiza stopnia wykorzystania limitów finansowych w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

5) Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka i Zastępcę dyrektora wynikających z działalności Ośrodka.

 

9. Sekcja ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Pracami sekcji kieruje Kierownik sekcji. Do zadań sekcji należy:

1)      Przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentacji dotyczącej dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

2)      Prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

3)      Wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta Jasła w indywidualnych sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.

4)      Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych.

5)      Wykonywanie czynności związanych z postępowaniem odwoławczym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

6)      Wydawanie zaświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu z dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

7)      Sporządzanie list wypłat ww. świadczeń.

8)      Sporządzanie wniosków o dotację z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego w zakresie energii elektrycznej oraz rozliczanie otrzymanej dotacji.

9)      Sporządzanie planów, zapotrzebowań, wniosków, sprawozdań i analiz z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych.

10)   Ustalanie i występowanie o zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

11)   Prowadzenie ewidencji osób korzystających z w/w świadczeń.

12)   Przygotowywanie po zakończeniu roku kalendarzowego dokumentów z zakresu swojego działania w celu przekazania ich do składnicy akt Ośrodka zgodnie z obowiązującą instrukcją archiwalną.

13)   Wprowadzanie danych do systemu komputerowego, nadawanie numerów identyfikacyjnych, obsługa programów przewidzianych do realizacji w/w świadczeń.

14)   Dokładna znajomość i systematyczne analizowanie przepisów prawa w zakresie powierzonych obowiązków.

15)   Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora MOPS, Zastępcę Dyrektora oraz Kierownika sekcji wynikających z działalności Ośrodka.

10. Sekcja ds. wspierania rodziny.

1)      Wspieranie rodziny poprzez pracę z rodziną w formie działań asystenta rodziny.

2)      Rozpoznawanie sytuacji rodziny oraz poszczególnych jej członków.

3)      Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną.

4)      Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

5)      Motywowanie rodzin i ich poszczególnych członków do podejmowania działań niwelujących trudności opiekuńczo-wychowawcze.

6)      Monitorowanie funkcjonowania rodziny.

7)      Realizacja innych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz gminnego programu wspierania rodzin.

8)      Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

9)      Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin.

10)   Współpraca z pracownikami socjalnymi, wolontariuszami celem udzielania kompleksowego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

11)   Sporządzanie sprawozdań i analiz.

12)   Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji.

13)   Zapewnienie 2 pracowników do realizacji zadania „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego”, poprzez oddelegowanie dwóch pracowników (2 etaty) posiadających odpowiednie kwalifikacje do placówek wsparcia rodziny.

14)   Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka i Zastępcę dyrektora wynikających z działalności Ośrodka.

 

11. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

1) Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

2) Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, o których mowa w art. 36 a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

3) Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji.

 

12. Stanowisko ds. Karty Dużej Rodziny (KDR), Jasielskiej Karty Dużej Rodziny (JKDR), Jasielskiej Karty Seniora (JKS).

1)            Przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny, Jasielskiej Karty Dużej Rodziny oraz Jasielskiej Karty Seniora.

2)            Prowadzenie postępowania zmierzającego do wydania bądź odmowy wydania Karty Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie odmowy wydania KDR.

3)            Prowadzenie postępowania zmierzającego do wydania Jasielskiej Karty Dużej Rodziny w oparciu o Uchwałę Nr LVIII/564/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Jasła programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych po nazwą „Jasielska Karta Dużej Rodziny”. 

4)            Prowadzenie postępowania zmierzającego do wydania Jasielskiej Karty Seniora w oparciu o Uchwałę Nr L/506/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia programu pn. „Jasielska Karta Seniora”.

5)            Sporządzenie sprawozdawczości w zakresie Karty Dużej Rodziny, Jasielskiej Karty Dużej Rodziny oraz Jasielskiej Karty Seniora.

6)            Publikowanie na stronie internetowej MOPS wykazu podmiotów uczestniczących w Programie Jasielska Karta Seniora.

7)            Obsługa Systemu Informatycznego Karty Dużej Rodziny.

8)            Realizacja działań na rzecz osób starszych.

9)            Bieżące śledzenie zmian przepisów prawnych i prawidłowe wykorzystywanie ich w celu skutecznej realizacji powierzonych zadań.

10)        Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji.

11)        Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka i Zastępcę dyrektora wynikających z działalności Ośrodka.

 

13. Stanowisko ds. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

1)      Przyjmowanie wniosków o pomoc materialną oraz ich ewidencjonowanie;

2)       Prowadzenie postępowań oraz przygotowanie decyzji i postanowień dotyczących spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

3)      Sporządzanie list wypłat świadczeń pomocy materialnej i przekazywanie ich do sekcji finansowo – księgowej;

4)      Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka i Zastępcę Dyrektora wynikających z działalności Ośrodka.

 

14. Klub Integracji Społecznej.

Pracami sekcji koordynuje koordynator. Do zadań Klubu Integracji Społecznej należy:

1)    Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację zadań o charakterze terapeutycznym, edukacyjno – pomocowym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

2)    Wspomaganie osób w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności życiowej.

3)    Kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz funkcjonowania na rynku pracy.

4)    Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

5)    Współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej.

6)    Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji.

7)    Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka i Zastępcę dyrektora wynikających z działalności Ośrodka.

 

15. Ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Pomocy dla osób starszych w Jaśle.

Uczestnikami Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych mogą być osoby niesamodzielne  w wieku 60+, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałe w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Pracami Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych kieruje Kierownik DDP.

Do zadań Dziennego Domu Pomocy należy świadczenie usług społecznych, w tym opiekuńczych                         i pielęgnacyjnych w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej oraz kulturalniej m.in. poprzez:

1)   zapewnienie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

2)   zapewnienie posiłku,

3)   zapewnienie dla osób mających trudności z poruszaniem się transportu z miejsca zamieszkania do i z DDP,

4)   zapewnienie wsparcia psychologicznego,

5)   zapewnienie wsparcia zwiększającego sprawność fizyczną,

6)   organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej,

7)   zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla osób starszych,

8)   możliwość skorzystania z pralni i kąpieli,

9)   możliwości odpoczynku.

 

16. Sekcja ds. wolontariatu.

Pracami sekcji koordynuje koordynator:

1)      Promocja wolontariatu.

2)      Opracowanie i wdrożenie programu wolontarystycznego.

3)      Pozyskanie wolontariuszy i przygotowanie porozumień z wolontariuszami.

4)      Monitorowanie pracy wolontariuszy.

5)      Współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi specjalistami działającymi na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin.

6)      Prowadzenie dokumentacji związanej z wolontariatem, w tym ewidencja wolontariuszy.

7)      Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji.

8)      Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka i Zastępcę dyrektora wynikających z działalności Ośrodka.

 

Postanowienia końcowe

§7

Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.