Stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest podstawowym świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osbę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

• bezrobocie,
• niepełnosprawność,
• ciężka lub długotrwała choroba,
• wielodzietność,
• brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
• alkoholizm lub narkomania,
• a także gdy rodzina jest niepełna.

Od dnia 1 października 2012 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. kryterium dochodowe wynosi 456,00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć: rodzice ucznia, sam pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły. Wniosek składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października.

Stypendium szkolne może być przyznane jako częściowe lub całkowite sfinansowanie wydatków związanych z nauką w następujących formach:
1. refundacji udokumentowanych wydatków rzeczowych, w szczególności kosztów zakupu podręczników do nauki, programów komputerowych, itp.,
2. refundacji udokumentowanych opłat związanych z pobieraniem nauki, w szczególności zakwaterowania w bursie lub na stancji, transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, kosztów czesnego, itp.,
3. refundacji kosztów poniesionych przez ucznia związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności kursy języka obcego, zajęcia wyrównawcze, dodatkowe zajęcia edukacyjne, itp.,
4. świadczenia pieniężnego wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach określonych w pkt. 1 – 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Wysokość stypendium szkolnego nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty i przekraczać miesięcznie 200% kwoty , o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.).