Warunki przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

Aby uzyskać pomoc z zakresu pomocy społecznej, należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle i złożyć wniosek o pomoc. Osoby, które nigdy wcześniej tego nie robiły mogą skorzystać w tym zakresie z pomocy pracownika socjalnego. Ustawa przewiduje również możliwość udzielenia pomocy na wniosek przedstawiciela ustawowego albo innej osoby np. sąsiada osoby starszej. Wymagana jest jednak w takiej sytuacji zgoda osoby, dla której pomoc ma być kierowana. Odnośnie pomocy społecznej nie ma ustalonych sztywnych terminów, w których można składać wnioski, można to robić w każdym terminie. Ustawa uzależnia przyznanie świadczenia od przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, należy się, więc liczyć z wizyta pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia podjęcia wiadomości o potrzebie przyznania pomocy, natomiast w sprawach nie cierpiących zwłoki wywiad przeprowadzany jest w terminie 2 dni. W trakcie wywiadu pracownik socjalny ustala sytuację osobistą, rodzinną i dochodową osoby lub rodziny.

Należy się liczyć, iż niezbędne będzie przedstawienie różnych dokumentów. Jakie to będą dokumenty, zależy to od indywidualnego przypadku. Osoba występująca o pomoc powinna udokumentować pracownikowi socjalnemu swoją trudną sytuację życiową i w tym celu pracownik socjalny może domagać się następujących dokumentów:

1. dokument potwierdzający tożsamość osoby (dowód osobisty, paszport lub inny)
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczkę zdrowia dziecka ( do wglądu)
3. dokumenty określające status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej
4. dokumenty poświadczające osiągane dochody, jak:

- decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty socjalnej oraz dowodu otrzymania świadczenia ( ostatni odcinek renty/ emerytury itp)

- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub uzyskiwanego na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych ( zawierające informacje o wysokości potraconej na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe),

5. inne dokumenty, w tym oświadczenia
6. dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności) lub

- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarskie orzecznika ZUS) lub

- orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów (orzeczenie KIZ wydane przed 1997 r.)

7. inne dokumenty w zależności od sytuacji osoby/rodziny, potwierdzające okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń , np:

- zaświadczenie albo oświadczenie o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych;

- zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego;

- zaświadczenia lub oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

- decyzji o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu lub odmowie przyznania ( wznowieniu, wstrzymaniu, utracie, pozbawieniu) prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego lub oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

- decyzji ZUS o ustaleniu kapitału początkowego

- dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcza

- zaświadczenia lub oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą

- zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowodów opłacenia składek ZUS ( tzw. działalność gospodarcza rozliczana zryczałtowanym podatkiem dochodowym)

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawierającego informacje o wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy między przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na zabezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej;

- oświadczenia o uzyskaniu lub nieuzyskaniu w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku dochodu jednorazowego w wysokości przekraczającej pięciokrotność kryterium dochodowego odpowiednio osoby lub rodziny;

- decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne

- oświadczenia o stanie majątkowym- UWAGA!- odmowa złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym jest podstawą decyzji o odmowie przyznania świadczenia

- zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie

- inne istotne dla sprawy, wskazane przez pracownika socjalnego