Wolontariat

Od stycznia 2018 r. w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została utworzona sekcja ds. wolontariatu.

Przez wolontariat należy rozumieć dobrowolną bezpłatną, świadomą pracę na rzecz innych wykraczającą poza związki rodzinno-przyjacielskie.

Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie ( uczące się, pracujące lub pozostające bez zatrudnienia, emeryci i renciści ) oraz osoby niepełnoletnie ( za zgodą rodziców/opiekunów prawnych).

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z koordynatorem wolontariatu.

Z każdym z wolontariuszy zostaje zawarte pisemne porozumienie określające zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń.

Wolontariusz może świadczyć usługi na rzecz osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Może również udzielać wsparcia podopiecznym Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, który mieści się przy Mops w Jaśle.

 

Dyżury koordynatora wolontariatu w poniedziałki od 8.00 do 12.00, piątki od 11.00 do 14.00 w budynku MOPS przy ul. Szkolnej 25 pok. Nr 107, numer telefonu: 13 44643 28

 

Dokumenty do pobrania

PROGRAM WOLONTARSTYCZNY

Załącznik nr 2: Zgłoszenie wolontariusza

Załącznik nr 5: Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

Zarządzenie nr KO.021.11.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle z dnia 22.01.2018r. w sprawie: WPROWADZENIA PROGRAMU WOLONTARYSTYCZNEGO W MIEJŚKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE NA LATA 2018-2022.