Wolontariat

SZUKAMY WOLONTARIUSZY!

Chcesz pomagać innym, dzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami? Lubisz wyzwania? Chcesz poświęcać swój czas innym? Zostań wolontariuszem!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle poszukuje do współpracy wolontariuszy, którzy poświęcą swój czas osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym oraz dzieciom z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zachęcamy młodzież w tym studentów, osoby dorosłe oraz seniorów do zgłaszania swojej osoby jako wolontariusza.

Czym jest wolontariat?

WOLONTARIAT to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńskie, przyjacielskie.

SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

W dniu 10 maja 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle zorganizowano szkolenie dla wolontariuszy i uczestników Dziennego Domu dla Osób Starszych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie prowadziła pani Agata Reby nauczyciel z Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaśle. Podczas szkolenia instruktor zademonstrował w jaki sposób krok po kroku udzielić osobie poszkodowanej prawidłowej pomocy. W ramach części praktycznej szkolenia każdy z jego uczestników indywidualnie przy wykorzystaniu fantomu nabywał umiejętności z zakresu przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej.

Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniu udział wzięło piętnaście osób w tym siedmiu wolontariuszy.
Koordynator wolontariatu
Iwona Dacyl

WARSZTATY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
W dniu 5 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle zorganizowane zostały warsztaty dla wolontariuszy, pt. ,,Komunikacja interpersonalna w pracy wolontariackiej” . W spotkaniu uczestniczyło dziesięciu wolontariuszy. Warsztaty prowadziła Magdalena Twaróg studentka III roku UMCS w Lublinie. W części teoretycznej zostały omówione podstawowe pojęcia związane z komunikacją, rodzaje barier oraz zasady właściwej komunikacji. W części praktycznej, grupowo uczestnicy spotkania określali kim jest wolontariusz i jakie cechy powinien posiadać. Celem warsztatów była integracja oraz doskonalenie relacji i porozumiewania się z innymi ludźmi.
Koordynator wolontariatu
 


Od stycznia 2018 r. w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została utworzona sekcja ds. wolontariatu.

Przez wolontariat należy rozumieć dobrowolną bezpłatną, świadomą pracę na rzecz innych wykraczającą poza związki rodzinno-przyjacielskie.

Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie ( uczące się, pracujące lub pozostające bez zatrudnienia, emeryci i renciści ) oraz osoby niepełnoletnie ( za zgodą rodziców/opiekunów prawnych).

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z koordynatorem wolontariatu.

Z każdym z wolontariuszy zostaje zawarte pisemne porozumienie określające zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń.

Wolontariusz może świadczyć usługi na rzecz osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Może również udzielać wsparcia podopiecznym Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, który mieści się przy Mops w Jaśle.

 

Dyżury koordynatora wolontariatu w poniedziałki od 8.00 do 12.00, piątki od 11.00 do 14.00 w budynku MOPS przy ul. Szkolnej 25 pok. Nr 107, numer telefonu: 13 44643 28

 

Dokumenty do pobrania

PROGRAM WOLONTARSTYCZNY

Załącznik nr 2: Zgłoszenie wolontariusza

Załącznik nr 5: Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

Zarządzenie nr KO.021.11.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle z dnia 22.01.2018r. w sprawie: WPROWADZENIA PROGRAMU WOLONTARYSTYCZNEGO W MIEJŚKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE NA LATA 2018-2022.