Zasiłek pielęgnacyjny

Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

• niepełnosprawnemu dziecku;
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• osobie, która ukończyła 75 lat;
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

• osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
• osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
• zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują, za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba,że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronnej umowie o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do którego należy dołączyć:

• orzeczenie o niepełnosprawności albo
• orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;
• kopia aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (jeżeli wniosek składa rodzic w imieniu nieletniego dziecka);
• inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa zasiłku pielęgnacyjnego